Terugblik 2019 resp. evaluatie commissie Basisregistraties

Terugblik 2019 resp. evaluatie commissie Basisregistraties

De commissie basisregistraties heeft vier speerpunten benoemd:

  1. de betrokkenheid/inbreng VNG streefbeeld centrale objectenregistratie vanuit het belastingdomein in samenhang Stelsel;
  2. de problematiek functioneren HR/KvK binnen Stelsel;
  3. de BRK issues/WKPB, en
  4. het VNG programma Samen Organiseren, belastingprocessen.

De commissie had in 2019 ook het doel aandacht te hebben voor relevante ontwikkelingen rond BZK-programma ‘Regie op Gegevens’, de omgevingswet, het strategiedocument Waarderingskamer v.w.b. het stelsel, data georiënteerd werken en permanente educatie/WOZ-opleidingen.

Vanuit de commissie is in meer of mindere mate inhoudelijke inbreng vanuit het belastingdomein in diverse gremia geleverd op deze onderwerpen. Omdat alle aspecten complexe en meerjarige veranderingstrajecten betreffen zal de aandacht vanuit het belastingdomein onmiskenbaar zijn. Behoefte aan meer en bredere betrokkenheid van de leden van de commissie is daarom dan ook zeer gewenst. Dit ter voorkoming dat het slechts op een paar mensen neerkomt. Wil je meer betrokken worden bij de veranderingen en in een vroeg stadium veranderingen binnen het werkveld en invloed bewerkstelligen meld je dan via het forum van de commissie aan voor actieve deelname. Nogmaals wordt er in dat verband ook op gewezen dat in 2020 de functies van voorzitter en secretaris vacant zijn.

Op verzoek van de LVLB-voorzitter zal de commissie dit kwartaal een zgn. oplegnotitie opstellen over de VNG position paper “Het stelsel van basisregistraties door de ogen van gemeenten” voor het belastingdomein en deze voorleggen aan het Dagelijks Bestuur. Omdat dit vanwege de verschillende organisatie-invullingen (gemeentelijke belastingorganisaties en belastingsamenwerkingsverbanden) binnen het lokale belastingdomein ook immers tot verschillende knelpunten c.q. opties leiden.

Door VNG Realisatie is eind dit jaar een impact-analyse over issues rond de BRK Levering 2.0 opgeleverd. Met name is door inbreng van de commissie, zijn de effecten voor het belastingdomein voor het voetlicht gebracht en zijn de verschillende opties in de analyse verwerkt. BZK zal als verantwoordelijke voor het stelsel van basisregistraties een keuze moeten maken.

De commissie heeft eind december bij de VNG Stuurgroep Samen Organiseren aangedrongen om, als vertegenwoordiger van een onderdeel van de uitvoeringspraktijk (WOZ-gegevensbeheer), betrokken te worden bij de verdere ontwikkeling van de standaardisering van modelmatig waarderen van woningen.

Geplande commissievergaderingen 2020

Op donderdag 26 maart, 25 juni en 8 oktober tussen 11:30-13:00 uur staan de volgende vergaderingen gepland in Bar Beton (1e verdieping Centraal Station Utrecht – nabij uitgang Jaarbeurszijde). Voor een lunch wordt door de LVLB gezorgd.

Wellicht ten overvloede wordt gewezen op het forum van de commissie Basisregistraties op de website van de LVLB. Daar worden de verschillende relevante bescheiden en reactieverzoeken geplaatst en kunnen meningen/inzichten worden gedeeld.

Geef een reactie